1. Přehled
  2. Zkušenosti ze soudní síně
  3. Prasklé sklo po předání díla

Prasklé sklo po předání díla

Investor si objednal okna do novostavby. Jednalo se o okna, které byla větších rozměrů (od podlahy ke stropu). Po montáži a předání díla některá skla do jednoho měsíce praskla. 

Protože dodavatel zamítl reklamaci slovy: "Prasklé sklo nelze považovat za vadu izolačního skla. Prasknutí skla po převzetí díla je zpravidla způsobeno vystavením skla nepříznivým podmínkám, jejichž vlivem mohlo dojít k jeho prasknutí nebo poškození." byl jsem osloven o vypracování expertního posudku.

Posudkem se prokázalo, že skutečně došlo k prsknutí vlivem teplotního šoku skla, který nastal díky běžnému používání interiéru. Jednalo se o dětský pokoj. Kde děti různě pohybují s hračkami, nábytekem a doplňkovými předměty jako například sedací pytel.

Dodavatel oken (zasklení) vyloučil svou odpovědnost za vady izolačního skla a odvolal se na reklamační řád. To však nestačilo, jelikož zhotovitel díla má povinnost při montáži oken postupovat s odbornou péčí, což plyne z § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

💡 Protože je považován za odbornou firmu musí vás upozornit, pokud se daný typ okna nehodí do určitého prostředí a hrozí prasknutí skla z důvodu jeho vystavení nepříznivým podmínkám, jejichž vlivem může dojít k teplotnímu šoku a poškození skla. 

Pokud objednatele díla na tuto skutečnost neupozorní a dílo zhotoví, pak lze říci, že nepostupovali s dostatečnou odbornou péčí a porušili § 5 občanského zákoníku. Zhotovitel by, jako odborník, neměl namontovat určitý typ okna, u nějž hrozí prasknutí na místo, které pro daný typ není vhodné (uvedené samozřejmě neplatí v případě, že objednatele na rizika upozorní a on přesto trvá na montáži).

Jak postupovat při reklamaci, aby vás dodavatel nemohl odbít, že za prasknutí skla můžete vy a jeho to nezajímá?

Pokud dojde k prasknutí skla, tak to jako uživatel považujete za vadu díla a dodavatel je povinen tuto vadu posoudit. Bez řádného posudku nelze presumovat, že prasknutí skla bylo způsobeno určitým způsobem a tím vyloučit odpovědnost za vadu předem. 

Zhotovitel nemůže předem vyloučit svou odpovědnost za vady skla okna. Jinak se jedná o ujednání nicotné dle § 1815 občanského zákoníku. V rámci reklamace by měl důkladně zhodnotit konkrétní vadu a pokud reklamaci zamítá, pak zdůvodnit proč. Odůvodnění nestačí slovy: "Za to si můžete vy, protože jste dali ke sklu sedací pytel." 

Nejste specialisté na sklo, abyste dokázali vyhodnotit, co může ovlivit pevnost skla a vznik jakýchkoliv poruch. Proto potřebujte řádný návod k užívání, ve kterém bude jasně a srozumitelně vysvětleno, jak se ke sklům chovat, aby nedošlo k jejich poškození nebo ohrožení jejich pevnosti. 

V tomto případě objednatel nedostal návod k užívání zasklení, proto jeho zamítnutí bylo bezpeředmětné a musel skla vyměnit na vlastní náklady a ještě zaplatit náklady na můj posudek a soud. 

Víte proč? 

Podle nového občanského zákoníku platí, že pokud neuplynulo mezi převzetím díla a reklamací více než 6 měsíců, pak zhotovitele tíží domněnka vadnosti, což znamená, že pokud se vada projeví v prvních 6 měsících po převzetí, pak se má za to, že věc byla vadná již při převzetí dle § 2161 odst. 2.

Jinak řečeno, v prvním půl roce se předpokládá, že se jedná o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.

Pokud dodavatel chce reklamaci zamítnout, pak musí prokázat, z jakého důvodu za konkrétní vadu neodpovídá. Vhodným prostředkem odůvodnění je expertní posudek.

Pokud neprokáže, že za vadu neodpovídá, pak má reklamaci vyřídit kladně. Pokud tedy zhotovitel neprokázě, že za prasknutí skla neodpovídá, pak můžete trvat na kladném vyřízení reklamace - bezplatnou výměnu zasklení.

Novela od roku 2023

Reklamace

Dne 6. 1. 2023 nabyde účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 7. 12. 2022). Podrobně na ČOI: Novela zákona o ochraně spotřebitele

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Tedy spotřebitel reklamuje vadu, která byla na věci už v době převzetí, ale projevila se až později. 

Zákon nově stanoví, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prakticky to znamená, že jestliže spotřebitel věc reklamuje do jednoho roku od převzetí, bude ve výhodě, jelikož bude-li prodávající chtít reklamaci neuznat, bude muset právě on jakožto profesionál dokazovat, že věc vadná při převzetí nebyla.

Kdežto v případě, kdy se vada projeví až po roce od převzetí, tak to bude spotřebitel, který v případě sporu bude muset pomocí znaleckých posudků dokázat, že vada na věci byla už při převzetí.

Mění se i způsoby vyřizování reklamace. Spotřebitel primárně může požadovat podle své volby buď opravu věci nebo dodání nové věci bez vad. Ledaže jeden ze zvolených způsobů odstranění vady je nemožný nebo značně nákladný. 

Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy a s tím i vrácení peněz bude mít nárok až v případě, že:

  1. vadu prodávající odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
  2. se vada projeví opakovaně, 
  3. je vada podstatným porušením smlouvy,
  4. je z vašeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Důležité taky je pro prodávajícího, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

V případě porušení svých povinností prodávajícím, může spotřebitel odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.


Byl tento článek užitečný?