Logo Sklenářův druhý mozek

Úvod do navrhování skla

Nový technický standard ČKAIT TS 03 popisuje navrhování skla ve stavebnictví pro snížení rizika ohrožení zdraví a života.

Termíny a definice

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ Pro účely tohoto standardu platí termíny a definice uvedené v ČSN EN 572, ČSN EN 1279, ČSN EN 1863, ČSN EN 12150, ČSN EN 12488, ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 1 ...

Požadavky na skleněné prvky

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ 3.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 3.1.1Skleněné prvky musí být navrženy v souladu s technickými normami tak, aby účinky návrhov&ea ...

Statické a dynamické požadavky na skleněné prvky

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ 4.1 OBECNÉ POŽADAVKY 4.1.1Všechny skleněné prvky musí být staticky a dynamicky posouzeny na účinky všech předpokládan&ya ...

Navrhování skla

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ 5.1 VODOROVNÉ A ŠIKMÉ SKLENĚNÉ PRVKY 5.1.1Podélně či bodově uložené vodorovné a šikmé zasklení mus&ia ...

Dokumentace skleněných prvků

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ 6.1 POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 6.1.1Při jakémkoliv použití skleněných prvků musí být vypracovaná dokumentace pro prováděn& ...

Příloha 1 - Požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ Tab. P1.1  Požadovaný charakter lomu skla pro otvorové výplně a LOP Podoblast Bližší specifikace skleněného prvku ...

Literatura, citované předpisy a normy

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/ [1] ČSN EN 572-1+A1: Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecn& ...