1. Přehled
  2. Navrhování skla
  3. Literatura, citované předpisy a normy

Literatura, citované předpisy a normy

Originál textu: https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/ts-03/

[1] ČSN EN 572-1+A1: Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

[2] ČSN EN 1863-1: Sklo ve stavebnictví – Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo – Část 1: Definice a popis

[3] ČSN EN ISO 12543-1: Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí

[4] ČSN EN 12150-1+A1: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

[5] ČSN EN 14179-1: Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

[6] ČSN EN 13119: Lehké obvodové pláště – Terminologie

[7] ČSN 74 1901-1: Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení

[8] ČSN 74 3305: Ochranná zábradlí

[9] ČSN EN 14019: Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky

[10] ČSN 74 4505: Podlahy – Společná ustanovení

[11] ČSN EN 16612: Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem

[12] ČSN EN 16613: Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

[13] ČSN EN 356: Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

[14] ČSN EN 1063: Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

[15] ČSN EN 12600: Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

[16] ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[17] ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

[18] ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

[19] ČSN EN 1991-1-7: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

[20] ČSN ISO 15686-1: Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 1: Obecné principy a rámec

[21] DIN 18008-1: Glass in Building – Design and construction rules – Part 1: Terms and general bases. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Návrh a konstrukční zásady – Část 1: Termíny a obecné zásady.

[22] DIN 18008-2: Glass in Building – Design and construction rules – Part 2: Linearly supported glazings. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Návrh a konstrukční zásady – Část 2: Lineárně uložené zasklení.

[23] DIN 18008-3: Glass in Building – Design and construction rules – Part 3: Point fixed glazing. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Návrh a konstrukční zásady – Část 3: Bodově uložené zasklení.

[24] NEN 2608: Glass in Building – Requirements and determination method. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Požadavky a determinační metody.

[25] ÖNORM B 3716-1: Glass in building – Structural glass construction – Part 1: Basic principles. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Skleněné konstrukce – Část 1: Základní požadavky.

[26] ÖNORM B 3716-2: Glass in building – Structural glass construction – Part 2: Linear glazings. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Skleněné konstrukce – Část 2: Lineární zasklení.

[27] ÖNORM B 3716-3: Glass in building – Structural glass construction – Part 3: Vertical glazings with protective function against fall. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Skleněné konstrukce – Část 3: Svislé zasklení s ochrannou funkcí proti pádu.

[28] ÖNORM B 3716-4: Glass in building – Structural glass construction – Part 4: Accessible, walkable and trafficable glazings. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Skleněné konstrukce – Část 4: Přístupné, pochozí a dopravní zasklení.

[29] ÖNORM B 3716-7: Glass in building – Structural glass construction – Part 7: Applications for glass. Překlad: Sklo ve stavebnictví – Skleněné konstrukce – Část 7: Aplikace skla.

[30] NF DTU 39 P3: Building works – glazing and mirror-glass works – Part 3: Calculation memorandum for thermal stress. Překlad: Práce stavební – Zasklívání a práce sklenářské – Část 3: Metodika výpočtu teplotního namáhání.

[31] ETAG 002: Systémy zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Podepřené a nepodepřené systémy.

[32] VFF Merkblatt V.02 Thermische Beanspruchung von Gläsern in Fenstern und Fassaden. Překlad: Teplotní namáhání zasklení v oknech a fasádách.

[33] OIB-330.4-020/19 – OiB Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit. Překlad: Bezpečnost a přístupnost.

[34] DGUV Regel 107-001: Betrieb von Bädern. Překlad: Provoz koupališť.


Byl tento článek užitečný?